Õppekava kinnitatud

Direktori kk. nr 1-2/64

Õppeasutus: Räpina Aianduskool

Õppeasutuse kood: 70002420

ÕPPEKAVA REGISTREERIMISLEHT


Õppekavarühm AIANDUS

ISCED 97 liigituse järgi


Õppekava aiandus

nimetus eesti keeles

Horticulture

nimetus inglise keeles

Õppekeel eesti keel

Kutseõppe liikkutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis
põhihariduse nõudeta kutseõpe


kutseõpe põhihariduse baasil


kutsekeskharidusõpe

x

kutseõpe keskhariduse baasil

Maht õppenädalates (õn)

80 õn

Õppekava koostamise alus

Haridus- ja Teadusministri 29.12.2008a. määrus nr 76 „Aianduserialade riiklik õppekava“
Õppekava eesmärgid ja ülesanded

Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe eesmärk on võimaldada õppijal omandada teadmised, oskused ja hoiakud töötamiseks aianduse valdkonnas ning luua eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Riikliku õppekavaga kehtestatud kutseõppe ülesanne on ette valmistada selline töötaja, kes:
1)väärtustab oma kutseala ning arendab kutseoskusi;
2)oskab planeerida, teostada, hinnata ja arendada oma tööd;
3)oskab iseseisvalt rakendada oma kutse- ja erialaseid teadmisi ning oskusi erinevates töösituatsioonides;
4)on orienteeritud kvaliteetsete õpi- ja töötulemuste saavutamisele;
5)vastutab enda ja kaastöötajate turvalisuse eest, tuleb toime ohuolukordades;
6)töötab tervist ja keskkonda säästvalt;
7)oskab teha eetilisi ja õiguskohaseid valikuid ning on vastutusvõimeline;
8) oskab suhelda, analüüsida ja hankida infot/teavet, on valmis meeskonnatööks.

Nõuded õpingute alustamiseks


Õppijal omandatud keskharidus.
Õppekava struktuur

Õppekava kogumaht 80 õn.

1. Üld- ja põhiõpingute moodulid (sh praktika) 65 õn

nimetused ja mahud

Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused 1õn, majanduse ja ettevõtluse alused 1õn,

arvutiõpe ja asjaajamine 2õn, suhtlemine ja klienditeenindus 2õn, erialane võõrkeel 2õn, aianduse alused 20õn, köögiviljandus 5õn, puuviljandus 5õn, lillekasvatus 3õn, dendroloogia 3õn, aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine 1õn.

Praktika 20õn


2. Valikõpingute moodulid 15 õn

nimetused ja mahud

Loodusmajanduse alused 10 õn, alternatiivtootmine 10 õn, majanduse ja juhtimise alused 5 õn,

aiasaaduste säilitamine 1 õn, maaparanduse ja maamõõtmise alused 1 õn, puukoolimajandus 1õn, aiakujunduse alused 5 õn, kalmistu ja kalmu kujundus 2 õn, veebidisain 1õn.

Õppekavaväline valik: B-kategooria autojuhiload.Nõuded õpingute lõpetamiseks

Õppekava täitmine täies mahus, lõpueksami sooritamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Kooli lõputunnistus kutseõppe läbimise kohta ja hinneteleht.


Õppekava vastab sisuliselt ja vormistuslikult esitatud nõuetele .200….a.

/ees- ja perenimi, allkiri/

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse kutsehariduse osakonna peaspetsialistÕppeasutus Räpina Aianduskool

Õppeasutuse kood 70002420


Aadress Pargi 32 Räpina vald Põlvamaa 64505

Telefon/Faks 7961558/7961397

e-post kool@ak.rapina.eeÕppekavarühm Aiandus

ISCED 97 liigituse järgi


Õppekava Aiandus

nimetus eesti keeles

Horticulture

nimetus inglise keeles


Kutseõppe liik kutseharidusõpe


Õppekava maht õppenädalates 80 õn


Õppekeel eesti keelKinnitan Heino Luiga

kooli direktori nimi, allkiri

käskkirja nr 1-2/64 kuupäev 15.06.2009

pitsatKooskõlastatud


kooli õppenõukogu nr 5, 15.06.2009

koosoleku protokolli nr, kuupäev


kooli nõukogu nr 13, 19.06.2009

koosoleku protokolli nr, kuupäevKontaktisik Siret Lillemäe

nimi, allkiri

õppedirektor

amet

Pargi 32, Räpina vald, Põlvamaa, 7961159

kontaktandmed (telefon, e-post, faks)


Registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis

kuupäev


Õppekava kood…………………………………

I ÜLDOSA

1.1 Õppekava koostamise alus:

Aianduserialade riiklik õppekava (Haridus- ja teadusministri 29. detsembri 2008. a määrus nr 76).

1.2 Õppekava eesmärgid ja ülesanded

1.2.1 Õppekava eesmärk:

1.2.2 Õppekava ülesanne:

Räpina Aianduskooli aianduse eriala õppekava ülesanne on luua õppija vajadustele vastav, isiksuse mitmekülgset arengut toetav õpikeskkond ja tagada õppuritele võimalus:

1.3 Nõuded õpingute alustamiseks:


Aianduse erialale võetakse õppima keskharidusega noori. Kooli sisseastumisel tuleb esitada järgmised dokumendid:


1.4 Õppekava struktuur

1.4.1 Moodulite/üldharidusainete nimetused ja mahud


Jrk nr

Moodulite/üldharidusainete nimetused

Kogu-maht (õn)

Maht (õn)1. õppeaastal

Maht (õn) 2. õppeaastal

Auditoorne ja praktiline töö

Praktika

Kokku

Auditoorne ja praktiline töö

Praktika

Kokku

I

Üld- ja põhiõpingud
1.

Töökeskkonnaohutuse ja tööseadusandluse alused

1

1


1
2.

Majanduse ja ettevõtluse alused

1
1


1

3.

Arvutiõpe ja asjaajamine

2

1


1

1


1

4.

Suhtlemine ja klienditeenindus

2
2


2

5.

Erialane võõrkeel

2

1


1

1


1

6.

Aianduse alused

20

20


20
7.

Köögiviljandus

5

1


1

4


4

8.

Puuviljandus

5

1


1

4


4

9.

Lillekasvatus

3

1


1

2


2

10.

Dendroloogia

3

1


1

2


2

11.

Aiatöömasinate kasutamine ja hooldamine

1

1


1

Praktika

20


12

12


8

8

II

Valikõpingud
1.

Alternatiivtootmine

10
10


10

2.

Loodusmajanduse alused 10 õn
3.

Majanduse ja juhtimise alused

5
5


5

4.

Aiakujunduse alused 5 õn

5.

Kalmistu ja kalmu kujundus 2 õn
6.

Aiasaaduste säilitamine ja konserveerimine 1 õn
7.

Maaparanduse ja maamõõtmise alused 1 õn
8.

Puukoolimajandus 1 õn
9.

Veebidisain 1 õn
10.

Taimekaitse (taimekaitse töötaja tõendi saamiseks) 1õn
KOKKU28

12

40

32

8

40
1.4.2 Praktikakorraldus:


Praktika käigus tutvub õppija töökeskkonnaga, omandab uusi oskusi ja kinnistab õpitut; tutvub ettevõtte töö planeerimise ja korraldusega, saab iseseisva töö kogemusi tööülesannete lahendamisel, osaleb meeskonnatöö reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, tervist ja keskkonda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutustega.

Praktika on jagatud:

Aedniku praktika toimub kooli õppemajandis (avamaal ja katmikalal) ning haljasaladel. Aednikupraktika läbitakse I kursusel.

Aiandusettevõtte praktika toimub II kursuse kevadsemestril aiandusettevõtetes.

Praktika teemad:

Praktika teemad: aiataimede tundmaõppimine; mullasegude ja kasvusubstraatide valmistamine, maa kaevamine ja tasandamine, maa ettevalmistamine külviks ja istutamiseks; külvamine, pikeerimine, potistamine ja istutamine; taimede vegetatiivne paljundamine; taimede hooldamine: kobestamine, multšimine, kastmine, väetamine, rohimine, kõplamine, harvendamine, toestamine; taimede lõikamine ja kujundamine; murude hooldamine; aiasaaduste töötlemine, pakendamine, säilitamine ja turustamine; aiatööriistade kasutamine ja hooldamine; praktikaettevõtte struktuur ja töökorraldus; klienditeenindus.


Praktika läbimisel õpilane tunneb:

oskab:


Praktika reaalses töökeskkonnas loetakse läbituks, kui õpilane on:

1.4.3 Valikõpingud

Riiklik õppekava kehtestab valikõpingute mahuks 15õn. Kooli õppekavas on valikõpingute mahtu kasutatud järgmiselt: alternatiivtootmine 10 õn, loodusmajanduse alused 10 õn, majanduse ja juhtimise alused 5 õn, aiakujunduse alused 5 õn, kalmistu ja kalmu kujundus 2 õn, aiasaaduste säilitamine ja konserveerimine 1 õn, maaparanduse ja maamõõtmise alused 1 õn, puukoolimajandus 1 õn, veebidisain 1 õn. Vastavalt õppijate soovile võib muuta õppekavas pakutavaid valikõpinguid.

Õpilastel on võimalik valida kahe suurema valikõpingu mooduli ning väiksemamahuliste moodulite vahel. Alternatiivtootmise mooduliga taotletakse, et õppija omandab teadmised erinevate viljeldavate seeneliikide kasvatamisest ja töötlemisest; rooside jagunemisest sordirühmadesse ja oskusi rooside paljundamisest, kasvatamistehnoloogiatest ja hooldamisest. Õppija õpib tundma mesilaspere bioloogiat, peamisi mesindussaadusi, mesindusinventari ja oskavad mesindada. Õppija omandab teadmised vitspunutistest, mis sobivad aeda, haljasalale ja siseruumi ning oskab neid valmistada. Õppija omandab teadmisi taimeseadete tegemise põhialustest ja oskavad praktiliselt erinevaid seadeid valmistada. Õppija omandab teadmised ja oskused viljeleda köögivilju (sh. katmikkultuure), viljapuid, marjakultuure ning lillekultuure jälgides keskkonda säästvaid meetodeid.

Loodusmajanduse aluste mooduliga taotletakse, et õppija omandab teadmised Eesti metsamajanduse ja metsakasvatuse põhimõtetest, Eesti looduskaitsesüsteemist ja põhimõtetest ning loodusfotograafiast, mõistab turismimajanduse tähtsust, rolli ja arengusuundi maailmas ning Eestis, tunneb erinevaid turismisektoreid ning nende poolt pakutavaid teenuseid. Õppija oskab assisteerida loodusmatka, –ekskursiooni ja looduse vahendamise programmi korraldamist ja läbiviimist lähtudes sihtrühmast ja temaatikast ning oskab läbi viia loodusmatka ja looduse vahendamise programmi ettevalmistatud materjalide abil.

Grupp avatakse, kui on vähemalt 10 õpilast.

1.5 Üldised hindamise põhimõtted


Hinnatakse jooksva õppetöö käigus toimuvaid kontrolltöid, praktilisi töid, referaate jne, mille tulemused kantakse e-päevikusse ning nad võivad olla aluseks eksami või arvestuse hinde kujunemisele. Kokkuvõtva hindamise vormina fikseeritakse peale semestri ja aastahinde ka õppeainete vahearvestuse hinded 2 korda aastas- novembris ja märtsis õppetegevuse ajakavas määratud tähtaegadel. Õppeaine teadmiste kontrolli vormid on määratud ainekavas.

Õppeaine loetakse omandatuks pärast positiivse koondhinde saamist, eksami või arvestuse positiivset sooritust.

Mooduli koondhinde väljapanekul arvestab aineõpetaja teadmiste kontrolli eest saadud jooksvaid hindeid, iseseisvate tööde hindeid, praktiliste tööde hindeid, arvestustööde hindeid jne. Koondhinde väljapanemiseks on üldjuhul nõutav 3 jooksva hinde olemasolu. Üksikute hindeliikide osakaalu määrab ainet õpetav pedagoog ning fikseerib selle aineprogrammis. Tavaliselt moodustab arvestustöö koondhindest 40 … 51%. Koondhindes võib arvestada ka ca 10% ulatuses õpilase osalemist õppetöös.

Diferentseeritud hindamine õppeaine või selle osade lõikes toimub viiepallilise hindamisskaala alusel alljärgnevalt :


Jooksev hindamine, mis annab ühelt poolt õppijale tagasisidet tema õpitulemuste kohta ning teiselt poolt informatsiooni õpetajale tema poolt kasutatavate õppemeetodite efektiivsuse kohta, seisneb valdavalt testide sooritamises. Jooksev hindamine toimub alljärgnevalt:

Samasugust hindamiskorda kasutatakse ka nende õppeainete hindamisel, mis ei moodusta tervikmooduleid.

Arvestades õpilase individuaalseid võimeid ja suutlikkust võib õpetaja vähendada skaala väärtusi 5% võrra.

1.6 Nõuded õpingute lõpetamiseks


Kooli lõpetamiseks peab õppija olema läbinud vastava õppekava positiivsetele hinnetele täies mahus ning sooritama lõpueksami.

Õpilasele väljastatakse kutseõppeasutuse lõputunnistus keskkooli baasil kutsehariduse omandamise kohta.


1.7 Õppekava koostajad:


Aivo Pedosk – aiatöömasinate õpetaja

Andres Vaasa – dendroloogia õpetaja

Irma Samoldina – erialase võõrkeele õpetaja

Jaan Kivistik – puuviljanduse õpetaja

Jaana Vaino – lillekasvatuse õpetaja

Jane Maastik – suhtlemise ja klienditeeninduse õpetaja

Katrin Kivistik – asjaajamise aluste õpetaja

Katrin Uurman – väetusõpetuse, lillekasvatuse, haljasalade rajamise hooldamise ning aiakujunduse ja maastikuehituse juhtõpetaja

Katrin Viilu – tööseadusandluse õpetaja

Malle Terepson-Madisson – botaanika õpetaja

Marju Pulk – puuviljanduse õpetaja

Peedu Kaare – töökeskkonnaohutuse õpetaja

Reet Palusalu – lilleseade õpetaja

Reti Randoja-Muts – aiakujunduse õpetaja

Sirje Tooding – maaviljeluse ja puukoolimajanduse õpetaja

Siret Lillemäe – õppedirektor

Svetlana Tund – botaanika õpetaja

Tairi Albert – taimekaitse õpetaja

Tiia Niiduviir – lillekasvatuse õpetaja

Tiina Paasik – köögiviljanduse õpetaja

Tiiu Ruuspõld – aianduse eriala juhtõpetaja, majandusõpetaja

Valdur Truija – arvutiõpetuse õpetaja

Õnne Rämman – aiasaaduste säilitamise õpetaja
II ÕPPEKAVA MOODULITE KIRJELDUSED


2.1. TÖÖKESKKONNAOHUTUSE JA TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED

1 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab töötada ennast ning keskkonda säästvalt; õppija oskab hinnata töökeskkonna ohutegureid, käituda õigesti ohuolukorras, teavitada ohust, kasutada päästevahendeid, evakueerida ennast ja teisi, anda esmaabi; oskab leida ja kasutada töökeskkonna- ja tööseadusandlusalast teabematerjali.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad


3. Õppesisu

3.1 TÖÖTERVISHOID JA TÖÖOHUTUS. ESMAABI

3.1.1 Töökeskkond: üldnõuded, töökoht, töövahend. Tööolme. Tööohutuse ja töötervishoiu tagamise meetmed. Töökeskkonna ohutegurid ja ohutusjuhendid. Tervisekontroll. Tööandja ja töötaja kohustused ja õigused. Turvalisus. Õnnetusoht ja käitumine ohuolukorras. Tööõnnetus ja kutsehaigus.

3.1.2 Esmaabi: Tüüptraumad õpitaval erialal. Tegutsemine õnnetuspaigal. Põhilised esmaabivõtted. Esmaabi lämbumise korral. Uppumine. Haavad ja vereringehäired. Äkkhaigestumised, teadvusekaotus. Kukkumine. Luumurrud. Lihaste ja liigeste venitused. Põletushaavad. Külmumine. Kuumakahjustused. Mürgitused. Võõrkehad. Valud, palavik. Psüühiline kriisiseisund. Liiklusõnnetused. Sidumis- ja toestamisvahendid. Kannatanu tõstmine, kandmine, transportimine. Esmaabi vahendid töökohal. Koduapteek.

3.1.3 Keskkond ja säästev areng: looduslike protsesside seotus ja tasakaal; keskkonnastrateegia ja säästva arengu põhimõtted; keskkonnareostuse ennetamise ja vältimise võimalusi töökeskkonnas ja olmes.

Jäätmemajandus: Jäätmete teke ja liigitus. Ohtlikud jäätmed. Jäätmetekke vähendamine. Jäätmehooldus ja esmane käitlus.

3.2 TÖÖSEADUSANDLUSE ALUSED

3.2.1 Lepingulised suhted: füüsilised ja juriidilised isikud. Tehingu mõiste ja vorm. Lepingu mõiste. Lepingute liigid, sisu ja sõlmimise kord. Volitus ja volikiri. Tähtaeg ja tähtpäev. Ametijuhend.

Töölepingu pooled, nende õigused ja kohustused. Töölepingu kohustuslikud tingimused. Määratud ja määramata ajaks töölepingu sõlmimine. Katseaeg. Töölepingu peatumine ja muutmine. Üleviimine teisele tööle. Töölepingu lõpetamine. Töölepingu tühistamine ja kehtetuks tunnistamine.

Kollektiivleping. Kollektiivlepingu pooled ja selle sõlmimise kord. Töövaidluste lahendamine. Töötajate usaldusisik. Töötüli liigid. Streik ja töösulg. Seaduslikust streigist osavõtjate tööalased õigused.

3.2.2 Töö-ja puhkeaeg

Töö- ja puhkeaeg. Töönorm, tööpäev, töönädal, töövahetus. Ületunnitöö. Töötamine puhkepäevadel, rahvus- ja riigipühadel.

Puhkuse liigid: põhi- ja lisapuhkus, palgata- ja osaliselt tasustatav puhkus, vanemapuhkused, õppepuhkus ja nende andmise kord. Puhkuse tasustamine. Puhkuse kasutamist takistavad asjaolud ja puhkuse katkestamine.

3.2.3 Töö tasustamise alused.

Palk, põhi- ja keskmine palk, lisatasu ja juurdemaksed. Palgatingimuste kehtestamine ja palga maksmise kord. Töö tasustamine eritingimustes. Tagatised ja hüvitused. Kinnipidamised palgast. Sotsiaalsed tagatised: toetused, pensionisüsteem. Materiaalne vastutus tööõigussuhetes.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:

oskab:

5. Hindamine

Hinnatakse:

Mooduli hinne kujuneb tööohutuse (30%), esmaabi (30%) ja tööseadusandluse aluste (40%) kokkuvõtvate hinnete alustel.2.2. MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED

1 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised majanduse, ettevõtluse ja turunduse alustest; õppija saab ülevaate ühiskonnas toimuvatest majandusprotsessidest, inimeste majanduslikust käitumisest ja mõtlemisest; omandab hoiaku ettevõtluseks ja algteadmised sellega seonduvatest protsessidest; õppija oskab hinnata oma valikuid ettevõtjana ja palgatöölisena, oskab sõnastada äriideed, leida infot ja tuge ettevõtluse alustamiseks ja selles osalemiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.


3. Õppesisu

3.1 MAJANDUSE ALUSED. Majandusteooria olemus, majanduse põhiküsimused, mõisteid. Turumajanduse olemus. Inimeste majanduslik käitumine ja mõtlemine ühiskonnas. Vajadused ja ressursid. Tööturu olemus selles orienteerumine. Nõudluse ja pakkumise mehhanismid. Eraomand, hinnasüsteem ja konkurents. Valitsuse roll ja funktsioonid: riigieelarve, maksud ja nende olemus. Eesti majanduse arengusuunad. Majanduslik stabiilsus SKP, RKP, tööturg, tööpuudus.

3.2 ETTEVÕTLUSE ALUSED. Ettevõtluse areng Eestis. Ettevõtluse vormid. Eesti Äriseadustik. Ideest ettevõtjaks. Eesti maksusüsteem.

3.3 TURUNDUSE PÕHIALUSED. Turu olemus. Nõudlus. Pakkumine. Turu tasakaal. Nõudluse, pakkumise elastsus. Hind, hinnakujundus. Tarbija käitumine. Turu-uuringud. Segmenteerimine. Sihtturu valik. Turunduskanalid.

4. Õpitulemused

Mooduli läbimise järel õpilane teab ja tunneb:

oskab:


5. Hindamine

Hinnatakse:


Hinne kujuneb teoreetilise osa vastamisest (50%) ja praktiliste ülesannete lahendamise oskusest (50%)


2.3. ARVUTIÕPE JA ASJAAJAMINE

2 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija teab infotehnoloogia rolli ühiskonnas, arvuti üldiseid toimimispõhimõtteid, arvutialast sõnavara, teksti- ja tabelitöötluse, veebi kasutamise ja haldamise põhimõtteid; õppija oskab kasutada arvutit õppimis- ja töövahendina teabe hankimiseks, töötlemiseks, kasutamiseks ja edastamiseks, esitluste loomiseks ning töös vajalikuks suhtluseks; teab igapäevase asjaajamise korraldamise aluseid ning oskab koostada ja vormistada erinevaid dokumente ja ametikirju nii paberil kui arvutis; õppija on teadlik andmekaitseseadusest, järgib ohutusnõudeid kuvariga töötamisel, teab Interneti olemust ja oskab vältida selles peituvaid ohte.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3. Õppesisu

3.1 ARVUTIÕPE

3.1.1 Infotehnoloogia põhimõisted ja infoühiskond. Põhimõisted. Riistvara. Mälu Tarkvara Arvutivõrgud. Arvutid igapäevaelus. Infotehnoloogia ja ühiskond Turvalisus, õiguskaitse ja seadusandlus. Infotehnoloogia ja Eesti. Infotehnoloogia ja eriala.

3.1.2 Arvuti kasutamine ja failihaldus. Elementaaroskused. Töölaud. Failihaldus. Failide lihtne redigeerimine. Prindihaldus.

3.1.3 Tekstitöötlus. Alustamine. Põhioperatsioonid. Kujundamine (vormindamine). Printimine. Dokumendi viimistlemine.

3.1.4 Tabelitöötlus. Elementaaroskused. Põhioperatsioonid. Valemid ja funktsioonid. Kujundamine (vormindamine). Diagrammid ja objektid.

3.1.5 Andmebaasid. Informatsiooni otsimine.

3.1.6 Informatsioon ja suhtlemine. Veebi kasutamise elementaaroskused. Veebis navigeerimine. Otsing veebis. Järjehoidjad (bookmarks). Elektronposti kasutamise elementaaroskused. Kirjavahetus. Adresseerimine. Postkasti haldamine. Listid ja uudisgrupid.

3.2 ASJAAJAMISE ALUSED. Asjaajamise alused ja -kord. Dokumendi koostamis- ja vorminõuded: dokumendiplangid, dokumendi rekvisiidid, dokumendi vormistamise protseduur. Ametikirjade koostamine ja vormistamine elektrooniliselt ja paberkandjal.

Õigust ja vastutust delegeerivate ja ärikirjavahetuse- ning tööülesannetega seotud dokumentide koostamine ja vormistamine. Kontoritehnika kasutamine.

4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:

oskab:

  5.Hindamine.

Hinnatakse:

Mooduli hinne kujuneb arvutiõpetuse (50%) ja asjaajamise aluste (50%) kokkuvõtvate hinnete alustel.2.4. SUHTLEMINE JA KLIENDITEENINDUS

2 õn


1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppija omandab suhtlemise põhitõed, tunneb suhtlemisviise ja kliendikeskse teenindamise põhimõtteid; õppija tunneb ja arvestab inimkäitumist mõjutavaid tegureid, tunneb ja rakendab erinevaid suhtlemistehnikaid, oskab maandada tööpinget ja stressi; püüab vältida suhtlemistõkkeid; õppija oskab käituda vastastikust suhet toetaval viisil, kuulata vestluspartnerit, hankida ja edastada tagasisidet kliendilt, arvestada kliendi ootusi, analüüsida ja juhtida oma käitumist; oskab kasutada suhtlemisel sobivat kehakeelt ja sõnavara, kasutab suhtlemisel erinevaid tehnilisi vahendeid; õppija rakendab kliendisõbralikke teenindusvorme, oskab töötada meeskonnas, lähtub kutse-eetika põhimõtetest.2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad


3. Õppesisu

3.1 SUHTLEMISE ALUSED. Suhtlemise mõiste. Suhtlemise sisemised tagamaad (põhimõtted, väärtused, identiteet, eesmärk). Suhtlemisvahendid, suhtlemisviisid. Suhtlemisakti etapid. Suhtlemistõkked. Suhtlustasandid. Suhtlemise baasoskused. Kontaktioskused. Kuulamisoskused: aktiivne kuulamine, kuulamistõkked. Selge eneseväljendamine. Enesekehtestamine. Alistuv ja agressiivne käitumine. Konstruktiivne tagasiside. Konfliktid ja nende lahendamise strateegiad. Konflikti vahendamine. Grupp: grupi tunnused, liigid; grupi arengu faasid. Rollid, staatused ja väärtused grupis, otsustamine grupis. Gruppidevaheline suhtlemine.

3.2 KLIENDITEENINDUSE ALUSED. Kliendikeskne, teenindaja-keskne ja asutusekeskne teenindusfilosoofia. Klientide ootuste, vajaduste ja soovide väljaselgitamine; võimalik eetikakonflikt ja vastutus. Spetsiifiliste ja erivajadustega kliendid, nende teenindamine. Kaebused ja probleemid ning nende käsitlemine. Kiitused ja komplimendid. Klientide turvalisus. Klienditeenindaja enesejuhtimine keerulistes olukordades. Stress; toimetulek stressiga. Aiandustöötaja kui klienditeenindaja eneseanalüüs: oma tugevate ja nõrkade külgede hindamine, isiksuslik SWOT. Mina-pilt ja maailmapilt; empaatia.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:


5. Hindamine

Hinnatakse:

Mooduli hinne kujuneb suhtlemise (50%) ja klienditeeninduse (50%) kokkuvõtvate hinnete alustel.


2.5. ERIALANE VÕÕRKEEL

2 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb erialaga seonduvat sõnavara, saab aru ja oskab võõrkeeles end arusaadavalt väljendada nii tava- kui tööolukordades; oskab koostada ametikirju; oskab tutvustada oma erialaga seonduvat tööd ning pakutavaid tooteid ja teenuseid, suhelda klientidega suuliselt ning tehniliste suhtlemisvahendite abil; oskab leida ja kasutada erialaseks tööks vajalikku informatsiooni.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Omandatud keele algtase.


3. Õppesisu

3.1 KONTAKTI LOOMINE. Suhete loomine. Enda ja oma töökohustuste kirjeldamine; kogemusi, teadmisi, oskusi ja iseloomu kirjeldav sõnavara. Töölevõtu intervjuu sõnavara. Telefonivestlus: kasutatavad tüüpväljendid, teadete jätmine, nimede ja numbrite edastamine.

3.2 AMETIKIRJAD Ärikirja koostamine: pöördumine, üldkasutatavad väljendid ja lühendid. Tellimuste koostamine, muutmine, tühistamine. Avalduse, CV, seletuskirja ja kinnituskirja koostamine vastavalt vormistusnõudele.

3.3 ERIALANE SÕNAVARA Aiandusalane sõnavara: taimede nimed, hooldusvõtted ja kasvunõuded. Materjalid, abivahendid, töövahendid. Aiandusalaste tekstide tõlkimine. Kliendiga suhtlemine: pöördumine ja tervitus, kauba pakkumine, nõuanne.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

mõistab:

oskab:

  5.Hindamine

Hinnatakse:


2.6. AIANDUSE ALUSED

20 õn

1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb kasutatavaid puit- ja rohttaimi ning nende omadusi, taimekahjustajaid ja umbrohtusid ning nende profülaktika- ja tõrjeviise; õppija omandab teadmisi muldadest, kasvusubstraatidest ja taimekasvatuses kasutatavatest kemikaalidest, tunneb ilmastiku ja kliima aiandusliku hindamise metoodika ning maaparanduse aluseid; õppija oskab rajada ja hooldada aeda, sh teha järgmisi töid: mullaharimine, taimede külv, pikeerimine, pintseerimine, potistamine ja istutamine; vegetatiivne paljundamine, seemnete varumine, seemnete külviks ettevalmistamine ja külv, taimede istutamine, istutusalade hooldamine, taimede lõikamine ja kujundamine vastavat juhistele; muru hooldamine; õppija oskab töötada tervist ja keskkonda säästvalt.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad

3.Õppesisu

3.1 TAIMEKASVATUS. Muldade füüsikalised ja keemilised omadused ning nende mõjutamise võimalused; mineraalsed ja orgaanilised mullaparendusained. Kasvusubstraatide liigid, sh kompostid ja nende valmistamine. Orgaanilised, mineraalsed ja sünteetilised multšid ning nende kasutamine. Orgaanilised ja mineraalsed väetised ning nende kasutamine ja säilitamise nõuded. Taimekahjustajate grupid: putukkahjurid, mitteputukkahjurid, seened, viirused ja viroidid, bakterid ja kiirikulised; nende profülaktika ja tõrjeviisid; kasurid. Umbrohud ja nende agrobioloogilised rühmad ning tõrjeviisid. Taimekaitsevahendid: pestitsiidid, fungitsiidid, herbitsiidid jt kemikaalid; säilitamise nõuded ja tööohutus.

3.2. Taimemorfoloogia. Taime juure ülesanded, liigitus ja ehitus. Juurestiku tüübid roht- ning puittaimedel. Taime varte liigitus, harunemine ja ehitus rohttaimedel ning puitunud vartega taimedel. Pungade liigitus ja ehitus. Lehe ülesanded ja ehitus. Lehtede liigitus: idulehed, esilehed, alalehed, pärislehed, kõrglehed. Õie tüübid ja ehitus - õiekate, tolmukad ja emakad (ülesanne, ehitus, liigitamine). Ühe- ja kahekojalised taimed. Õisikute ehitus ja liigitamine. Taimede paljunemine: suguta paljunemine (eoseline ning vegetatiivne paljunemine), suguline paljunemine (tolmlemine, viljastumine, seemne ja vilja arenemine). Seemne ehitus, erinevad tüübid. Viljade ehitus, liigitus.

3.3. Taimefüsioloogia. Vee ja mineraalainete liikumine taimes. Orgaaniliste ainete liikumine taimes. Transpiratsioon. Turgor. Taimede talve-, külma- ja põuakindlus. Taimede toitumine: mineraalne, mügarbakterite ja mükoriisa abil toitumine. Parasiitne, poolparasiitne toitumine. Fotosüntees. Hingamine. Idanemine, sügav- ja sundpuhkefaas, idanemistingimused. Õitsemine. Taimede kasvu regulatsioon välistegurite kaudu: valgus, temperatuur, niiskus, õhk, eel-, sügav- ja sundpuhkus.

3.4. Taimesüstemaatika. Taimesüstemaatika alused, taksonid (hõimkond, sugukond, perekond, liik, sort) sammal-, sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede erinevused. Taimemääraja kasutamine.

3.5. Taimekooslused. Eesti taimkonnad: niidu-, metsa-, soo-, luite-, liiviku-, vee-, kalju-, kultuur-, ruderaaltaimkond ja nendesse kuuluvad dekoratiivsed taimeliigid.

3.6. Puittaimed. Puittaimede eluvormid: puud, põõsad, liaanid, kääbuspõõsad, poolpõõsad. Igi- ja suvehaljad puittaimed ja nende perekonnad. Puittaimede kasvukohanõuded, külma- ja talvekindluse, eluea pikkus, kasvukõrgus, haabitus, õitsemise ajad ja nende paljundamine.

3.7. Rohttaimed. Rohttaimede eluea pikkus. Suvikud ja nende kasvunõuded. Püsikud sh eostaimed, sibul-, mugul- ja mugulsibultaimed, kõrrelised ja veetaimed ning nende kasvunõuded. Katmikkultuurid ja nende kasvunõuded. Toataimed ja nende paljundamine ning kasvunõuded.

3.8. TARBETAIMED. Köögiviljakultuurid, maitse- ja ravimtaimed, katmikkultuurid, puuvilja- ja marjakultuurid, nende paljundamine ja kasvunõuded.

3.9. Murud ja teed 0+1õn. Murude rajamine: umbrohutõrje, maapinna ettevalmistamine muru rajamiseks, külvieede mahamärkimine, külvamine, seemne mulda rehitsemine, rullimine. Murude hooldamine: rullimine, muru remontimine, õhustamine, väetamine, niitmine, kastmine, umbrohtude ja sambla tõrje. Teede rajamine: tee süvendi kaevamine, äärekivide ja tee aluskihtide ning katendite paigaldamine, vuukide täitmine, kinnivibreerimine. Teede hooldamine: teede remontimine ja korrashoid. Istutusalade rajamine: piirjoonte mahamärkimine, maapinna ettevalmistamine (1. umbrohutõrje, mullaomaduste parandamine ja freesimine, tasandamine; 2. umbrohutõrje, mullaomaduste parandamine ja kaevamine, tasandamine), istutusskeemi mahamärkimine, taimede ettevalmistamine istutamiseks (vajadusel ajutine säilitamine, leotamine, konteineri eemaldamine, juurekava avamine, juurte kärpimine), istutusaugu ettevalmistamine (kaevamine, vajadusel toestuse paigaldamine, kastmine, põhja täitmine), istutamine (istutussügavuse fikseerimine, mulla lisamine, tihendamine, kastmisvalli tegemine, kastmine), vajadusel multšimine. Istutusalade hooldamine: umbrohtude tõrje; vajadusel peenraserva korrastamine, kastmine väetamine ja kobestamine; vajadusel taimede harvendamine, toestamine, multšimine, taimede talveks ettevalmistamine.

3.10. Taimeseade. Dekoreerimata pärjaaluste ja vanikute valmistamine.

3.11. PRAKTILISED TÖÖD (vt Lisa 2):

4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:

5. Mooduli aianduse alused hindamine

5. 1. Üldsätted

5.1.1. Mooduli hindamine koosneb protsessihindamisest ja mooduli lõpueksami hindest. Mooduli lõpueksamile pääsemise eelduseks on positiivsete õpitulemuste omandamine protsessihindamise tulemustena ja läbitud praktilised tööd õpikeskkonnas ning praktika (aednikupraktika). Protsessihindamisel hinnatakse nii teoreetilisi teadmisi kui ka praktilisi oskusi. Mooduli lõpphindeks lõputunnistusele jääb eksamihinne.

5.1.2. Mooduli lõpueksam koosneb 2-st osast:

5.1.3. Enne praktilist tööd sooritab õppija teadmiste testi. Praktilisele tööle lubatakse õppija, kui ta on sooritanud testi vähemalt rahuldavale hindele (45% punktide mahust). Praktilise töö hinne kujuneb proovitöö(de) sooritamise tasemest ning töökultuuri ja töökeskkonnaohutuse nõuete järgimisest tööprotsessis. Praktilised eksamitööd sooritatakse tööks sobival ajal reaalses töökeskkonnas.

5.2. Teadmiste test

Soovituslik küsimuste arv on 100, mis jagunevad alljärgnevalt:

Jrk nr.

Teema

Küsimuste arv

1

Mullaõpetus

Maaparandus

Väetusõpetus

Taimekaitse

4

4

4

4

2

Taimemorfoloogia

2

3

Taimefüsioloogia

2

4

Taimesüstemaatika

2

5

Taimekooslused

2

6

Puittaimed

20

7

Rohttaimed

20

8

Tarbetaimed

36


Kokku:

100
5.3. Praktiliste tööde näidisloetelu (vt Lisa 1)


5.4 Praktiliste tööde hindamine

Hinnatakse:

Tööde loetelust võib moodustada kombinatsioone, tööülesandeid võib anda individuaalseks või meeskondlikuks täitmiseks, tööülesannete demonstreerimiseks võib rakendada pikemaajalist hindamist.


6. Osamoodulite hindamine vt Lisa 22.7. KÖÖGIVILJANDUS

5 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab paljundada, kasvatada, säilitada ja turustada köögiviljakultuure; õppija teab ja tunneb enimlevinud köögiviljakultuure ning nende sorte; oskab koostada realiseerimisplaani koos tasuvusarvestusega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul aianduse alused


3. Õppesisu

3.1 KÖÖGIVILJADE KASVATAMINE AVAMAAL. Kapsad. Juurköögiviljad. Viliköögiviljad. Sibulad ja laugud. Kaunköögiviljad. Lehtköögiviljad ja maitsetaimed. Mitmeaastased köögiviljad. Avamaa köögiviljade mahepõllumajanduslik kasvatamine. Realiseerimisplaan ja tasuvusarvestus.

3.2.KÖÖGIVILJADE KASVATAMINE KATMIKALAL. Katmikrajatised. Mikrokliima. Kurgi, tomati, paprika ja baklaşaani viljelemine. Aedsalati, redise, aedtilli ja peenkultuuride kasvatamine. Maitsetaimede kasvatamine. Taimede ettekasvatamine. Ajatatavad kultuurid. Realiseerimisplaan ja tasuvusarvestus.

3.3.SÄILITAMINE JA TURUSTAMINE. Kvaliteedinõuded. Töötlemine. Pakendamine. Märgistamisnõuded. Hoidlad.


4.Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:


 1. Hindamine

Hinnatakse:


Mooduli hinne kujuneb protsessihindamise käigus, mille positiivsed tulemused on eelduseks mooduli kokkuvõtva hinde saamiseks.

Mooduli lõpetamisel toimub teoreetilis- praktiline eksam, mille osad on:
2.8. PUUVILJANDUS

5 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab paljundada, kasvatada, säilitada ja turustada puuvilja- ja marjakultuure ning nende istikuid, õppija teab ja tunneb enimlevinud puuvilja-ja marjakultuure, nende ehitust ning aastaringset arenemist; teab ja tunneb kasvatamiseks soovitatud sorte ja aluseid; õppija oskab koostada istandiku plaani ja koostada tehnoloogiaid istandike hooldamiseks.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 ISTIKUKASVATUS. Puude ja põõsaste paljundamine. Istikute kasvatamine puukoolis. Istikute müük.

3.2 PUUVILJAKASVATUS. Õuna-, pirni-, ploomi- ja kirsikasvatus: aedade kavandamine, istandike rajamine, viljapuude kujundamine ja lõikamine, hooldamine, saagi koristamine ning istandike ümberkorraldamine ja likvideerimine.

3.3 MARJAKASVATUS. Maasika-, vaarika-, sõstra-, karusmarja-, astelpaju-, metsamarja- ja viinamarjakasvatus: istandike rajamine, hooldamine, saagi koristamine ja istandike likvideerimine.

3.4 SÄILITAMINE JA TURUSTAMINE. Kvaliteedinõuded. Töötlemine. Pakendamine. Märgistamisnõuded.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:

 1. 5. Hindamine

  Hinnatakse:

Puuviljanduse hinne kujuneb teoreetilise osa (50%) ja praktiliste tegevuste (50%) koondhindena.


  2.9. LILLEKASVATUS

3 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab paljundada, kasvatada, säilitada ja turustada lillekasvatustoodangut.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 SUVELILLED. Rühmitamine (eluiga, kasvutingimused, kasvukuju, õitsemisaeg). Paljundamise viisid ja kasvatamistehnoloogiad sh istikutele esitatavad kvaliteedinõuded, taimede hooldamine müügiplatsil. Avamaal kasvatatavate suvelillede külvikord. Liikide ja sortide valik haljastusse.

3.2. PÜSILILLED. Rühmitamine (eluiga, kasvutingimused, kasvukuju, dekoratiivsuse aeg). Paljundamise viisid ja kasvatamistehnoloogiad sh istikutele esitatavad kvaliteedinõuded, taimede hooldamine müügiplatsil. Avamaal kasvatatavate püsilillede külvikord. Liikide ja sortide valik haljastusse.

3.3 KATMIKKULTUURID. Kommunikatsioonid (vee- ja küttesüsteemid, valgus- ja varjutussüsteemid, õhutussüsteemid). Rühmitamine (eluiga, kasvutingimused, kasvukuju, dekoratiivsuse aeg). Paljundamise viisid ja kasvatamistehnoloogiad sh istikutele esitatavad kvaliteedinõuded, taimede hooldamine müügiplatsil. Liikide ja sortide valik haljastusse.

3.4 lillekasvatustoodangu SÄILITAMINE, PAKKIMINE JA TURUSTAMINE. Etiketi ja taimepassi kasutamine. Pakkimismaterjalid ja pakendid. Realiseerimisplaan ja tasuvusarvestus.

3.7 PRAKTILISED TÖÖD:


4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:

  oskab:


5.Hindamine

Hinnatakse:2.10. DENDROLOOGIA

3 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab eristada tunnuste alusel puittaime liike, teab nende dekoratiivseid omadusi ning kasvunõudeid; õppija oskab valida erinevatele puittaimedele kasvunõuetele vastava kasvukoha, oskab hooldada puittaimi.

2. Nõudmised mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 PUU- JA PÕÕSALIIKIDE RÜHMITAMINE. Puu- ja põõsaliikide rühmitamine kõrguse, eluea ja temperatuuritaluvuse järgi.

3.2 LIIKIDE TUNDMAÕPPIMINE. Okaspuuliikide eristamine ja tundmaõppimine võrse järgi. Lehtpuude eristamine võrse ja oksa järgi. Põõsaliikide eristamine võrse ja oksa järgi. Liikide iseloomustus, dekoratiivsed omadused ja kasutamine haljastuses.

3.3 ISTIKUKASVATUS. Puude ja põõsaste paljundamine. Istikute kasvatamine puukoolis. Istikute säilitamine ja müük.

3.4 ROOSIKASVATUS. Roosirühmad ja sordid. Istutamine ja hooldamine.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

  oskab:

 1. 5.Hindamine

 2. Hinnatakse:

2.11. AIATÖÖMASINATE KASUTAMINE JA HOOLDAMINE

1 õn


1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppija tunneb traktorite, aia- ja põllutöömasinate ehitust, oskab neid hooldada ja reguleerida; oskab turvaliselt töötada masinatega.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.


3. Õppesisu

3.1 TRAKTORIÕPETUS. Aianduses kasutatavate traktorite liigitus, nende lühiiseloomustus; traktor kui töömasin, tema töösuutlikkus; traktorite hooldus ja hoiustamine.

Praktilised oskused: Traktori tehnilise seisundi kontroll ja igapäevane tehnohooldus. Töötamine traktoriga.

3.2 PÕLLUTÖÖMASINAD. Teoreetilised teadmised: põllunduses kasutatavate masinate ja riistade liigitus, töötamise tingimustest tulenevalt nendele esitatavad nõuded; masinate ja riistade põhimudelite ehituse ja töötamise kirjeldus.

Praktilised oskused: Mullaharimismasinate, väetamismasinate, külvikute, hooldusmasinate ja taimekaitsepritsi tundmaõppimine ja hooldamine.

3.3 AIATÖÖMASINAD. Teoreetilised teadmised: aianduses kasutatavad masinad: väiketraktorid, nende haakeriistad; murutraktorid, nende haakeriistad: muruniidukid, trimmerid, raiderid, nende haakeriistad, hekilõikurid: nende ehitus ja töötamise kirjeldus.

Praktilised oskused: aiatöömasinate tundmaõppimine ja hooldamine, töötamine aiatöömasinatega.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:

 1. 5. Hindamine

Hinnatakse:

III VALIKAINED


3.1. ALTERNATIIVTOOTMINE

10 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised erinevate viljeldavate seeneliikide kasvatamisest ja töötlemisest; rooside jagunemisest sordirühmadesse ja oskusi rooside paljundamisest, kasvatamistehnoloogiatest ja hooldamisest. Õppija õpib tundma mesilaspere bioloogiat, peamisi mesindussaadusi, mesindusinventari ja oskavad mesindada. Õppija omandab teadmised vitspunutistest, mis sobivad aeda, haljasalale ja siseruumi ning oskab neid valmistada. Õppija omandab teadmisi taimeseadete tegemise põhialustest ja oskavad praktiliselt erinevaid seadeid valmistada. Õppija omandab teadmised ja oskused viljeleda köögivilju (sh. katmikkultuure), viljapuid, marjakultuure ning lillekultuure jälgides keskkonda säästvaid meetodeid.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 VIINAMARJAKASVATUS 1õn. Taimede ehitus, fenoloogia, kasvunõuded. Eestis kasvatamiseks soovitatud viinapuusordid. Istikute kasvatamine, enamlevinud paljundamisviisid. Viinapuude kasvatamine ja hooldamine; sügisene lõikus ja katmine talveks; vabastamine talvekattest ja taimede ülessidumine toestusele; vanemate viinapuude hooldamine ja suvine lõikamine; kahjustajad ja tõrjeviisid. Viinamarjade koristamine, säilitamine ja hoidistamine.

3.2 MAITSE – JA RAVIMTAIMED 1õn. Ühe- ja mitmeaastased maitse- ja ravimtaimed. Kasvunõuded. Agrotehnoloogia. Säilitamine. Kvaliteedinõuded. Töötlemine. Pakendamine. Turustamine.

3.3 SEENEKASVATUS 1õn. Toiteväärtus ja raviomadused. Viljeldavad liigid. Sampinjoni, austerserviku, shiitake jt kasvatamine. Ekstensiivne ja intensiivne seenekasvatuse tehnoloogia. Erinevad kasvusubstraadid ja nende valmistamine. Seente haigused ja kahjurid ning nende tõrje. Seenekasvatushooned ja nende sisseseade. Seente hoiustamine, töötlemine ja kaubastamine. Kvaliteedinõuded seentele.

3.4 ROOSIKASVATUS 1 õn. Ülevaade Eesti roosikasvatusest. Rooside klassifikatsioon. Avamaal kasvatamiseks sobivad roosid. Katmikalal kasvatamiseks sobivad roosid. Roosialuste kasvatamine. Rooside pookimine. Rooside silmastamine. Rooside paljundamine pistikutega. Rooside kasvatamine ja hooldamine avamaal. Rooside kasvatamine ja hooldamine katmikalal. Rooside haigused ja kahjurid. Erinevate roosi sordirühmade kasutamine haljastuses. Rosaariumi rajamine.

3.5 MESINDUS 1õn. Mesilaspere koosseis ja ülesanded; mesilase kehaehitus; pere ja pereliikmete areng. Mesindussaadused: mesi, õietolm, vaha, taruvaik, mesilasema toitepiim ja mesilasmürk. Mesindusinventar, selle otstarve ja kasutustehnoloogia. Kevadised tööd mesilas (puhastuslend, kiirläbivaatus, perede laiendamine, ettevalmistus peakorjeks); mesilasperede paljundamine (võrsikpere, lendpere, perede poolitamine); meevurritamine (perede hooldus peakorje ajal, peamised meetaimed); ettevalmistused talvitumiseks; talvised tööd mesilas. Põhilised tolmeldusvõtted, mesilaste dresseerimine ja mesilasperede transport rändepaikadesse. Mesilaste peamised haigused ja kahjurid ning nende tõrje.

3.6 VITSPUNUTISED 2õn. Vitspunutiste praktilisus ja esteetiline väärtus. Kasutatav taimmaterjal, selle kogumine ning töötlemine. Ohutustehnika materjali kogumisel. Käärid, noad, kirved, saed, tangid, traadid, nöörid, võrgud, keevised jt. Erinevad töö- ja tehnilised võtted. Ohutustehnika tööriistade käsitsemisel. Korvide, floraalsete objektide, ruumi dekoratsioonide ja avamaastikul kasutatavate vitspunutiste valmistamine.

3.7 TAIMESEADE 2õn. Korravõimalused: sümmeetria ja asümmeetria. Kujunduse liigid: dekoratiivne, vegetatiivne, formaal-lineaarne. Taimede asetusviisid, korralduse liigid ja rühmitamine. Pindade kujundus erinevate materjalidega, ruumiline kihilisus ja proportsioonid. Tööde vormid ja tehnikad. Materjalide ja taimede pealispinnad, taimede kasvukujud. Materjalide ettevalmistamine. Seadete tegemise tehnikad ja vormid. Istutusseade. Pärg. Vanik. Sisehaljastus istutuskastid, erinevad istutusvõimalused.

3.8 MAHEVILJELUS 1õn. Maheviljeluse ajalugu, seadusest tulenevad nõuded, ökoviljeluse käesolev hetkeseis ja uued arengusuunad. Ökoviljeluses kasutatavad maaharimisagregaadid, enamesinevad taimehaigused ja taimekahjurid ning nende tõrje ja tõrjemeetodid (bioloogilised, mehhaanilised, agrotehnilised tõrjemeetodid) ning maheviljeluses kasutatavad väetised. Mahetootmises esinevad kevadised, suvised ja sügisesed tööd. Viljapuude ja marjakultuuride ning lillede kevadine, suvine ja sügisene mahepõllumajanduslik hooldus. Ökopeenra rajamine. Ettevõtte viimine üle tavatootmiselt mahetootmisele. Taimetoodangu Inspektsioonile (TTI) ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (PRIA) vajalike dokumentide üksikasjalik täitmine


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:


5. Hindamine

  Hinnatakse:


Mooduli hinne kujuneb protsessihindamise tulemusena:

viinamarjakasvatus – 10% hinde väärtusest,

maitse- ja ravimtaimed – 10% hinde väärtusest,

seenekasvatus - 10% hinde väärtusest,

roosikasvatus - 10% hinde väärtusest,

mesindus - 10% hinde väärtusest,

vitspunutised - 20% hinde väärtusest,

taimeseade - 20% hinde väärtusest,

maheviljelus - 10% hinde väärtusest.

Lõputunnistusele kantakse koondhinne Alternatiivtootmine.  1. . LOODUSMAJANDUSE ALUSED

10 õn

1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised Eesti metsamajanduse ja metsakasvatuse põhimõtetest, Eesti looduskaitsesüsteemist ja põhimõtetest ning loodusfotograafiast, mõistab turismimajanduse tähtsust, rolli ja arengusuundi maailmas ning Eestis, tunneb erinevaid turismisektoreid ning nende poolt pakutavaid teenuseid. Õppija oskab assisteerida loodusmatka, –ekskursiooni ja looduse vahendamise programmi korraldamist ja läbiviimist lähtudes sihtrühmast ja temaatikast ning oskab läbi viia loodusmatka ja looduse vahendamise programmi ettevalmistatud materjalide abil.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1. METSAKASUTUSE ALUSED 2õn. Jätkusuutlikud metsamajanduse põhimõtted, metsanduse ajalugu ja hetkeseis. Riigi- ja erametsanduse erisus, ülesanded. Erametsaomanike nõustamine, toetused. Metsa mõjutavad tegurid: vesi, muld, valgus, temperatuur, tuul, loomastik – taimestik. Metsatüübid. Tähtsamad kasvukohatüübid. Metsatüüpide tundmaõppimine looduses. Metsakasvatuse põhimõtted. Uue metsapõlvkonna rajamine. Metsade hooldamise tähtsus ja viisid. Raiete klassifikatsioon ja liigid. Raietel kasutatav tehnika. Metsakasutus kaitsealadel, kitsendused, metsaseadus. Metsakaitse vajadus ja tähtsus.

Metsatakseerimise põhimõisted. Takseerimisel kasutatavad mõõteriistad. Takseerandmete kogumine. Metsamajanduskava. Metsaregistri vajadus ja selle kasutamine.

3.2 LOODUS- JA KESKKONNAKAITSE ALUSED 2õn. Ajalooline ülevaade Eesti looduskaitsest, looduskaitsesüsteemist, loodus- ja keskkonnakaitse vajadusest. Looduskaitseseadus. Rahvusvahelised kokkulepped. Kaitstavate loodusobjektide liigitus. Kaitsealad (rahvuspark, looduskaitseala, maastikukaitseala), hoiualad, üksikobjektid. Kaitseala vööndid. Liikide kaitsekategooriad ja nendesse arvamise põhimõtted. Taime- ja loomaliikide kaitse korraldamine. Võõrliigid. Olulisemad kaitsealused taime- ja loomaliigid. Natura 2000 võrgustiku moodustamise eesmärgid. Bioloogiline mitmekesisus. Alade valik, linnu- ja loodushoiualad. Keskkonnaprobleemid Eestis ja maailmas. Maailmamere reostus, toorainekriis, osooniaugud, magevee nappus, kasvuhoonegaasid, jäätmed, loodusressursside ületarbimine. Atmosfäärse õhu saastatus, peamised saasteallikad ja saasteained, Õhusaaste mõõtmine, kontroll, saasteluba. Müra ja kiirgus. Saaste vähendamise võimalused. Vee peamised reostusallikad ja reoained. Reovee puhastamise meetodid. Veekogu isepuhastusvõime.

3.3 LOODUSFOTOGRAAFIA 2õn. Fotograafia ajalugu. Kaasaja fotokaamera tööpõhimõte ja käsitsemine. Fotokaamera ja lisaseadmete valik. Objekti, pildistamise aja ja viisi valik. Maastiku pildistamine. Taimede ja üksikobjektide pildistamine. Loomade, lindude ja putukate pildistamine. Pilditöötlusprogrammid. Piltide sisestamine arvutisse. Fotode põhikorrektsioonid fototöötlusprogrammis. Piltide salvestus ja esitlus.

3.4 TURISMIKORRALDUS 2õn. Turismipoliitika ja selle kandjad. Eesti turismiseadus ja riiklik turismiarengukava. Turismikvaliteedisüsteem ja kvaliteedimärgised. Eesti ning rahvusvahelised turismiorganisatsioonid ja -ühendused ning nende mõju ühiskonnas. Turismi tulevikusuundumused. Turismi mõiste, ajalugu, areng, roll tänapäevaühiskonnas ning seosed teiste majandusharudega. Turismimajandus ja keskkond. Turismivormid. Turismiettevõtete liigid: reisibüroo, reisikorraldaja, majutusettevõtted, transpordifirmad, turismiga kaudselt seotud ettevõtted. Turismiinfopunkt ja -keskus. Reisidokumendid. Ametid turismis. Reisijate ja turistide liigitamine. Külastuseesmärgid, turistide motiivid, vajadused ja ootused. Külastuselamus. Reisi- ja turismitooted ning -teenused (reisi-, transpordi-, majutus-, toitlustusteenused, vaatamisväärsused, tegevused). Reisikaubandus, reisiteenuste levikanalid. Turismiteenuste nõudlus ja pakkumine. Giidi kutse, ajalugu ja rollid. Giidide ühendused ja kutseeksamid. Ekskursiooni korraldamine. Ekskursioonimarsruudi koostamine. Ekskursiooniks materjalide ettevalmistamine, info otsimise erinevad võimalused. Giiditeksti koostamise põhimõtted. Jätkusuutlik turism.

3.5 LOODUSRETKE JUHTIMINE 2õn. Looduse vahendamise eesmärgid ja meetodid. Loodusekskursiooni ja looduse vahendamise programmi koostamine ja ettevalmistamine (sh marsruudi koostamine, giiditeksti loomine lähtudes sihtgrupist, ekskursiooniks / matkaks materjalide ettevalmistamine). Varuprogramm. Loodusekskursiooni, matka ja looduse vahendamise programmi läbiviimine ja järelanalüüs. Retkejuhi riietus ja varustus. Retkejuhi töö erinevate sihtgruppidega. Grupipsühholoogia ja klienditeeninduse eripärad rekreatiivsete tegevuste korraldamisel ja läbiviimisel. Ohutus ja seadusandlus rekreatiivsete tegevuste korraldamisel (igaüheõigus, hoolikuse standard, lepinguväliste kohustuste seadus, toote ja teenuse ohutuse seadus, spordiseadus), turvalisuse-alased protseduurid ja miinimumnõuded matkakorraldajale.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb

oskab:


5. Hindamine

Hinnatakse:


Mooduli hinne kujuneb protsessihindamise tulemusena:

metsakasutuse alused – 20% hinde väärtusest,

loodus- ja keskkonnakaitse alused – 20% hinde väärtusest,

loodusfotograafia - 20% hinde väärtusest,

turismikorraldus – 20% hinde väärtusest,

loodusretke juhtimine - 20% hinde väärtusest.

Lõputunnistusele kantakse koondhinne Loodusmajanduse alused.3.3. MAJANDUSE JA JUHTIMISE ALUSED

5õn


1. Eesmärk


Majanduse ja juhtimise aluste mooduli õpetamisega taotletakse, et õppija omandab teadmisi ja oskusi mõistmaks ettevõtlust, raamatupidamist, organisatsiooni käitumist ja juhtimist ning sellega kaasnevaid protsesse.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Majanduse ja ettevõtluse alused.


3. Õppesisu

3.1 ETTEVÕTLUSE ALUSED 1õn. Ettevõte, ettevõtja, ettevõtlus, ettevõtja tegevuse eripära, erinevus palgatöötajast. Ettevõtluse põhialused ja ettevõtluse koht majanduses, ühistegevuse põhimõtted. Ettevõtte vormid. Ettevõttevormi valiku kriteeriumid: asukoht ja selle valik, ettevõtte riskitegurid, pankrotipõhjused ning konkurentsivõimelisuse hindamine. Ettevõtte loomise etapid. Rahastamisallikate leidmise võimalused ja valik. Tootmine ja teenindus: toode ja toodang, püsiv- ja muutuvkulud, kasum, käive. Ettevõtlust toetavad tugisüsteemid. Äriidee olemus ja püstitamine. Äriplaani struktuur. Äriplaani koostamise põhimõtted.

3.2 RAAMATUPIDAMISE ALUSED 2õn. Majandusarvestuse olemus. Raamatupidamise korraldamist ja aruandlust reguleerivad õigusaktid. Raamatupidamise meetodid, raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamise hea tava. Majandustehingute dokumenteerimine, algdokumentide vormistamine, dokumentide säilitamine. Rahaliste vahendite arvestus. Panga- ja kassaoperatsioonid. Töötasu arvestuse alused. Käibemaksu arvestamine ja deklareerimine. Arveldused ostjate ja hankijatega. Palgaarvestus. Põhivara, käibevara ja amortisatsiooni arvestamine. Majandustehingute registreerimine arvestusregistrites. Raamatupidamise kontode olemus, ülesehitus, kanded kontodele, kontoplaan. Bilanss. Mõiste. Raamatupidamisbilansi koostamine. Inventuur. Finantsaruanded.

Raamatupidamine arvutiprogrammiga.

3.3 TURUNDUSE ALUSED 1õn. Turunduse olemus. Turunduse määratlused. Turunduse areng. Turunduskeskkond. Turunduskontseptsioonid. Turunduse strateegia ja taktika. Turg. Turu segmentimine. Toote positsioneerimine. Turundusuuring. Toode ja toote arendus. Toote elutsükkel. Kaubamärk ja bränd. Bränd ja tarbijakäitumine. Tarbijakäitumise olemus. Ostuotsustusprotsess. Tarbijakäitumise mõjurid. Tarbija lojaalsus. Suhtlusturundus. Sotsiaalne turundus. Rohelise turunduse olemus. Siseturundus. Internetiturundus. Hind, turustus ja müügitoetus. Hinna olemus. Hinnakujundamine. Hinnapoliitika. Turustuse olemus. Jaotuskanalid, jaotussüsteem. Müügitoetus ja kommunikatsioon. Avaliku arvamuse kujundamine. Reklaami olemus, tähtsus ja planeerimine. Müügi soodustamise olemus ja võtted. Isiklik müük.

3.4 ORGANISATSIOONI KÄITUMINE JA JUHTIMISE ALUSED 1õn.

Organisatsiooni mõiste, eesmärgid, organisatsiooni tüübid. Organisatsiooni moodustamine ja areng. Organisatsiooni missiooni ja visiooni mõisted. Staatused ja rollid organisatsioonis. Organisatsiooni liikmete osa ja vastutus organisatsiooni missiooni täitmisel. Suhtekorraldus organisatsioonis. Juhi rollid; juhtide tüübid; juht ja liider. Juhtimisstiilid; situatsioonist lähtuv juhtimine. Juhtimistasandid. Juhtimisfunktsioonid: planeerimine, organiseerimine, eestvedamine, kontrollimine, otsustamine. Eestvedamine. Võim ja juhtimisstiilid. Delegeerimine ja juhendamine. Meeskonnatöö korraldamine organisatsioonis. Personali planeerimine ja värbamine; personalitöö. Töötajate motiveerimine, motivatsiooniteooriad; tagasiside. Suhtlemine organisatsioonis, sisekommunikatsioon. Nõupidamised ja koosolekud. Muudatuste juhtimine ja konfliktide lahendamine. Tulemusjuhtimine.


4. Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb :

oskab:


5. Hindamine

Hinnatakse:


Mooduli hinne kujuneb protsessihindamise tulemusena:

ettevõtluse alused – 20% hinde väärtusest,

raamatupidamise alused – 40% hinde väärtusest,

turunduse alused - 20% hinde väärtusest,

organisatsiooni käitumine ja juhtimise alused - 20% hinde väärtusest.

Lõputunnistusele kantakse koondhinne Majanduse ja juhtimise alused.
3.4. AIAKUJUNDUSE ALUSED

5 õn


1. Eesmärgid

Õpetada läbi kunstiõpetuse reeglite, ajaloo tajumise ja taimmaterjali tundmise erinevatele istutusaladele taimekompositsioonide loomist.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1. AIA- JA PARGIKUNSTI AJALUGU. Antiigi, keskaja, renessanssi, baroki aiakunst, maastikuaiad ning 19., 20., ja 21. sajandi aiakunst. Maastikukujunduse areng Eestis. Kaasaegsed soovitused ajaloolise ja modernse keskkonna taimestamisel.

3.2. KOMPOSITSIOONIÕPETUS. Kompositsiooni kunstilised printsiibid. Ühtsus. Rütm. Tasakaal. Mastaap ja proportsioon. Pinna- ja ruumikompositsioon. Perspektiiv. Kuldlõige.

3.3. VÄRVUSÕPETUS. Värvuste põhiomadused; värvuste omavaheline koosmõju, visuaalsed efektid. Põhi-ja primaarvärvused. Värvuskontrastid.

3.4. MAASTIKU KOMPONENDID. Maastiku põhikomponendid (reljeef, taimkate, vesi). Maastiku täiendkomponendid (arhitektuuri suur- ja väikevormid). Maastiku kujunduslikud komponendid (looduslik motiiv, kujunduslik vorm)

3.5. MAASTIKE KUJUNDAMISE PÕHIPRINTSIIBID. Funktsionaalsus. Ökonoomsus. Esteetilisus.

3.6. MAASTIKE KUJUNDAMISE ISEÄRASUSED. Territoriaalsus. Ruumilisus. Muutuvus ja pidev areng.

3.7. TAIMMATERJALI KASUTAMINE KUJUNDUSES. Taimmaterjali omadused: vorm ja värvus (sh erinevatel aastaaegadel), kasvukohanõuded. Taimmaterjali valik vastavalt kasvukohale. Taimmaterjali funktsionaalne klassifitseerimine (aktsent- ja taustataimedeks jms). Taimegruppide moodustamise põhimõtted, lähtuvalt värvusõpetuse ja kompositsiooniõpetuse printsiipidest ning taimmaterjali omadustest. Grupi vaadeldavuse optimaalne kaugus. Tingmärgid. Mõõtkava. Lubatud minimaalsed istutuskaugused hoonetest ja rajatistest.

3.8. PRAKTILISED TÖÖD. Erinevate kompositsiooni- ja värvusõpetuse, mõõtkava, tingmärkide harjutustööde koostamine. Taimeplaanide koostamine arvestades erinevate kasvukohtade ja valgustingimustega. Istutuskavandi koostamine ajaloolisse ja modernsesse keskkonda.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:


5. Hindamine

Hinnatakse:

Lõpphinne kujuneb erinevate harjutustööde keskmise hindena.3.5. KALMISTU JA KALMU KUJUNDUS

2 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi kalmistu kujundamise põhimõtetest ja kalmu kujundusest ning hooldusest.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 KALMISTUKULTUUR. Eesti kalmistukultuuri ajalugu. Erinevate riikide kalmistukultuurid.

3.2 KALMISTUTE KUJUNDUSPÕHIMÕTTED. Teed ja liikumissuunad. Valgustus. Veesüsteemid ja kastmissüsteemid. Haljastuspõhimõtted ja kujundusvõtted kalmistul. Tööriistakuurid. Prügimajandus kalmistul.

3.3.KALMU KUJUNDAMINE. Kalmu kujunduse põhimõtted. Kalmu kujunduses kasutatavad materjalid.

3.4 KALMU RAJAMINE. Ettevalmistustööd kalmu rajamiseks. Kalmupiirete paigaldamine. Kalmumärkide paigaldamine. Istutuskoha ettevalmistamine. Sobiva istutusmaterjali valik ja istutamine.

  1. KALMU HOOLDUS. Kalmuhoolduses kasutatavad tööriistad ja hooldusvõtted. Kalmu hooldus erinevatel aastaaegadel. Keskkonnanõuded hooldustöödel.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:


5. Hindamine:

Hinnatakse:

1 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised viljade keemilisest koostisest, erinevatest aiasaaduste säilitusviisidest, viljade värskelt säilitamise reşiimidest ning meetoditest ja pakendamisest ning saab ülevaate aiasaaduste kvaliteedinõuetest ja kohalikest kvaliteedimärkidest.; omandab oskused erinevate konserviliikide valmistamisest.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad.


3. Õppesisu

3.1 PUUVILJADE, MARJADE JA KÖÖGIVILJADE KEEMILINE KOOSTIS. Viljades sisalduvad toitained ja nende tähtsus inimese elus.

3.2 PÕHIPROTSESSID KONSERVIDE VALMISTAMISEL. Pesemine, inspekteerimine, sorteerimine, kalibreerimine, puhastamine, tükeldamine, blanšeerimine, keetmine, taarastamine, pastöriseerimine, steriliseerimine.

3.3 SÄILIMIST MÕJUTAVAD TEGURID. Viljade valmimise ja säilimise sisemised tegurid. Viljade säilimist mõjutavad välistegurid.

3.4 SÄILITUSVIISID. Säilitamine keemiliste võtetega. Vesihoidised, kompott, keedis, dşemm, konfitüür, şelee, marmelaad, toorhoidis, sukaad, mahlad. Soolamine, marineerimine, säilitamine erinevate konservantidega. Säilitamine füüsikaliste võtetega: kuivatamine, jahutamine ja külmutamine. Säilitamine bioloogiliste protsessidega: aiasaaduste värskelt säilitamine, hapendamine.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:

  5.Hindamine

Hinnatakse:

3.7. MAAPARANDUSE JA MAAMÕÕTMISE ALUSED

1 õn


 1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised maaparanduslikest abinõudest ja töödest ning kuivendusplaani koostamisest; õpetatakse maamõõdu viise ja instrumentide kasutamist, plaani, profiili koostamist, pindala arvutusi.

 1. Nõuded mooduli alustamiseks

Puuduvad


 1. Õppesisu

  1. Maaparanduse alused. Liigniiskuse põhjused ja pahed. Kuivendussüsteemid. Niisutus. Vesiehitised. Drenaaşkuivenduse plaani koostamine.

  2. maamõõtmise alused. Geodeesia põhimõisted. Horisontaalmõõdistus. Vertikaalmõõdistus. Koosmõõdistus. Pindalaarvutused Heroni ja Gaussi valemitega.


 1. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab: 1. Hindamine

Hinnatakse:3.8. PUUKOOLIMAJANDUS

1õn


1. Eesmärk

Õpetamisega taotletakse, et õppijad omandavad praktilisi oskusi puude ja põõsaste paljundusviisidest ja istikute kasvatusmeetodite kohta puukoolis.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud moodul Aianduse alused.


3. Õppesisu

3.1 PUUKOOLI OSAKONNAD. Emaistandikud, puukoolide väljad, puukoolide rajamiseks ja tegevuseks vajalik dokumentatsioon.

3.2 PUUDE JA PÕÕSASTE PALJUNDAMINE. Paljundamine seemnetega: seemnete külvieelne töötlemine, seemnete külv, külvide hooldamine. Vegetatiivne paljundamine: taime jagamine, paljundamine võrsikutega, juurevõsudega, pistokstega, haljaspistikutega, kombineeritud pistikutega, juurepistikutega, meristeemselt ja mikropistikutega, pookimisega.

3.3 ISTIKUTE KASVATAMISE TEHNOLOOGIAD. Nõuistikute ja paljasjuursete istikute tootmine. Tüvivormide kasvatamine.

3.4 TAIMEKAHJUSTAJAD JA NENDE TÕRJE.

3.5 ISTIKUTE MÜÜK. Istikute kvaliteedinõuded, etikettimine, säilitamine, pakkimine ja müük.


4. Hinnatavad õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:

oskab:

 1. 5. Hindamine:

Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 40% tundide mahust:

2. Praktiline tegevus õpikeskkonnas 60 % tundide mahust:

 1. Hinnatakse:3.9. VEEBIDISAIN

1 õn


1. Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab luua veebirakendusi.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Läbitud arvutiõppe ja asjaajamise moodul.


3. Õppesisu

3.1. Sissejuhatus veebidisaini. Kaasaegse veebirakenduse kujunduspõhimõtted ja vahendid, ülevaade tehnoloogilistest võimalustest, HTML kood ja arendused, serveri tarkvara ja selle tööpõhimõtted.

3.2. kodulehe loomine. Lahenduste valimine vastavalt eesmärgile, sidumine andmebaasiga (data binding), animatsioonid, stiilid, visuaalefektid, serverisse ülespanek.

3.3. kodulehe loomine teenustööna. Suhtlemine tellijaga, kliendi ja kasutajate tagasiside.


4. Hinnatavad õpitulemused

 1. Õpilane teab ja tunneb:

 1. oskab:

  5.Hindamine.

Hinnatakse:IV PRAKTIKA

20 õn

1. Eesmärk

Praktika käigus tutvub õppija töökeskkonnaga, omandab uusi oskusi ja kinnistab õpitut; tutvub ettevõtte töö planeerimise ja korraldusega, saab iseseisva töö kogemusi tööülesannete lahendamisel, osaleb meeskonnatöö reaalses töökeskkonnas, järgib tööohutust, tervist ja keskkonda säästvat hoiakut, arendab isikuomadusi ning õpib kohanema tööelu muutustega.

2. Nõuded mooduli alustamiseks

Õppija on osalenud praktilistes töödes õppekeskkonnas ja läbinud ettenähtud teoreetilise õppetöö positiivsete tulemustega.


3. Õppesisu

Praktika teemad: aiataimede tundmaõppimine; mullasegude ja kasvusubstraatide valmistamine, maa kaevamine ja tasandamine, maa ettevalmistamine külviks ja istutamiseks; külvamine, pikeerimine, potistamine ja istutamine; taimede vegetatiivne paljundamine; taimede hooldamine: kobestamine, multšimine, kastmine, väetamine, rohimine, kõplamine, harvendamine, toestamine; taimede lõikamine ja kujundamine; murude hooldamine; aiasaaduste töötlemine, pakendamine, säilitamine ja turustamine; aiatööriistade kasutamine ja hooldamine; praktikaettevõtte struktuur ja töökorraldus.

3.1. AEDNIKUPRAKTIKA- toimub kooli õppemajandis avamaal ja katmikalal ning haljasaladel.

Aednikupraktika läbitakse I kursusel.

Nõuded aednikupraktika alustamiseks: läbitud on moodul Aianduse alused.

Praktikateemad: Katmikkultuuride tundmine ja agrotehnoloogia; avamaa köögiviljade tundmine ja agrotehnoloogia, viljapuude ja marjapõõsaste tundmine ja agrotehnoloogia, dekoratiivtaimede tundmine ja agrotehnoloogia.


3.2 AIANDUSETTEVÕTTE PRAKTIKA –

Nõuded aiandusettevõtte praktika alustamiseks: läbitud on moodul Aianduse alused ning aednikupraktika.

Aiandusettevõtte praktika toimub II kursuse kevadsemestril aiandusettevõtetes.

Praktika teemad: aiataimede tundmaõppimine; mullasegude ja kasvusubstraatide valmistamine, maa kaevamine ja tasandamine, maa ettevalmistamine külviks ja istutamiseks; külvamine, pikeerimine, potistamine ja istutamine; taimede vegetatiivne paljundamine; taimede hooldamine: kobestamine, multšimine, kastmine, väetamine, rohimine, kõplamine, harvendamine, toestamine; taimede lõikamine ja kujundamine; murude hooldamine; aiasaaduste töötlemine, pakendamine, säilitamine ja turustamine; aiatööriistade kasutamine ja hooldamine; praktikaettevõtte struktuur ja töökorraldus; klienditeenindus.

Praktika läbimisel õpilane tunneb:


Praktika läbimisel õpilane oskab:


Praktika reaalses töökeskkonnas loetakse läbituks, kui õpilane on:Hindamine

Hinnatakse praktikaaruande sisu, praktikaaruande kaitsmisel õpilase oskust kirjeldada sooritatud töid ning anda töödele omapoolseid hinnanguid.

Hinne kujuneb:V LÕPUEKSAM

1. Eesmärk

Võimaldada õppijal demonstreerida oma erialaseid teadmisi, oskusi ja hoiakuid ning luua eeldused Aednik II kutsekvalifikatsiooni taotlemiseks.


2. Nõuded mooduli alustamiseks

Omandatud on üld- ja põhiõpingute ning valitud valikõpingutes esitatud õppesisu, samuti on läbitud praktika.

3. Eksami sisu

3.1. EKSAMITEEMAD: köögiviljade kasvatamine ja säilitamine; puuviljade kasvatamine ja säilitamine; lillede kasvatamine; puude ja põõsaste kasvatamine; keskkonnakaitse nõuded, tööseadusandlus, keeleoskus, arvutikasutus.

3.2 PRAKTILISED TÖÖD: taimmaterjali tundmine (köögiviljade liigid ja sordid; puuvilja- ja marjataimede liigid ning sordid; lilled; puud ja põõsad; umbrohud; taimehaigused ja -kahjurid); aiatööriistade kasutamine; aiakääride ja nugade teritamine; mulla reaktsiooni määramine; maa kaevamine ja ettevalmistamine külviks; tasandamine; kastmine; taimede väetamine; mullasegude ja kasvusubstraatide valmistamine; maa ettevalmistamine istutamiseks; seemnete varumine, säilitamine; seemnete külviks ettevalmistamine; seemnete külvamine; pikeerimine; pintseerimine; taimede potistamine; taimede istutamine; istutusaegne tagasilõikus; taimede vegetatiivne paljundamine: jagamine, tütartaimed, võrsikud, pistikud (juurepistik, pistoks, haljaspistikud, lehepistik); pookimine: jätkamine, küljutus, koore alla oksastamine, külglõhesse oksastamine, lõhesse oksastamine, T-lõikesse silmastamine, Forkerti silmastamine; taimede hooldamine: kobestamine, multšimine, kastmine, väetamine, rohimine, kõplamine, harvendamine, toestamine; taimede talveks ettevalmistamine; puude ja põõsaste lõikamine ja kujundamine.4. Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

oskab:VI ÕPPEBAAS JA ÕPETAJAD

Räpina Aianduskoolil on õppetegevuse korraldamiseks õppehoone, kasvuhoone ja võimla. Õppepraktika läbiviimise kohaks on kooli õppemajand ja park. Õpilaste majutamiseks on koolil kaks õpilaskodu. Kooli raamatukogu koos arvutite ja internetiühendusega on õpilaste kasutuses tasuta.

Õppekavaga seotud õpetajad:

Aivo Pedosk – aiatöömasinate õpetaja

Andres Vaasa – dendroloogia õpetaja

Irma Samoldina – erialase võõrkeele õpetaja

Jaan Kivistik – puuviljanduse õpetaja

Jaana Vaino – lillekasvatuse õpetaja

Jane Maastik – suhtlemise ja klienditeeninduse õpetaja

Katrin Kivistik – asjaajamise aluste õpetaja

Katrin Uurman – väetusõpetuse, lillekasvatuse, haljasalade rajamise hooldamise ning aiakujunduse ja maastikuehituse juhtõpetaja

Katrin Viilu – tööseadusandluse õpetaja

Malle Terepson-Madisson – botaanika õpetaja

Marju Pulk – puuviljanduse õpetaja

Peedu Kaare – töökeskkonnaohutuse õpetaja

Reet Palusalu – lilleseade õpetaja

Reti Randoja-Muts – aiakujunduse õpetaja

Sirje Tooding – maaviljeluse ja puukoolimajanduse õpetaja

Svetlana Tund – botaanika õpetaja

Tairi Albert – taimekaitse õpetaja

Tiia Niiduviir – lillekasvatuse õpetaja

Tiina Paasik – köögiviljanduse õpetaja

Tiiu Ruuspõld – aianduse eriala juhtõpetaja, majandusõpetaja

Valdur Truija – arvutiõpetuse õpetaja

Õnne Rämman – aiasaaduste säilitamise õpetaja
LISADLISA 1

AIANDUSE ALUSED

PRAKTILISTE TÖÖDE NIMEKIRI
LISA 2

6. AIANDUSE ALUSED OSAMOODULITE HINDAMINE

6.1 TAIMEKASVATUSE ALUSED 2+2ÕN

6.1.1. Agrokeemia

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 80% tundide mahust:

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 20 % tundide mahust:

II. Õpitulemuste hindamine:

6.1.3. Taimekaitse

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid - 50 % tundide mahust:

2. Praktiline töö õpikeskkonnas – 50 % tundide mahust:


Käsitletavate taimekahjustajate loetelu:

II. Õpitulemuste hindamine:


6.1.2. Mullaõpetus

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

2. Praktiline töö õppekeskonnas 50% tundide mahust:

Käsitletavate enamlevinud umbrohtude loetelu:

II. Õpitulemuste hindamine:


6.2. TAIMEMORFOLOOGIA 1õn

TAIMEFÜSIOLOOGIA 1õn

TAIMESÜSTEMAATIKA 1õn

taimekooslused 1õn

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

Käsitletavate taimeperekondade loetelu:

1. Paljasseemnetaimed:

2. Katteseemnetaimed:

3. Samblad:

4. Sõnajalgtaimed:

5. Muud eostaimed:

6. Õistaimed:

7. Üheidulehelised taimed:

II. Õpitulemuste hindamine:


6.3. PUITTAIMED

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:

Käsitletavate puittaimede perekondade loetelu:

1. Okaspuud:

2. Lehtpuud ja -põõsad:

II. Õpitulemuste hindamine:

6.4. ROHTTAIMED

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:

2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:


Käsitletavate taimeperekondade loetelu:   

1. Suvelilled:

2. Püsilillede perekonnad:

2.1. Eostaimed:

2.2. Püsikud:

2.3. Külmakindlad sibultaimed:

2.4. Külmaõrnad sibultaimed:

2.4. Kõrrelised heintaimed:

2.5. Vee- ja kaldataimed:

2.6. Katmikkultuurid:


2.7. Toataimed:

II. Õpitulemuste hindamine:


6.5. TARBETAIMED

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

1. Klassitunnid 50% tundide mahust:


2. Praktiline töö õpikeskkonnas 50 % tundide mahust:


Käsitletavate tarbetaimede perekondade loetelu:

1. Köögiviljataimed:

2. Maitsetaimed:

3. Puuvilja- ja marjakultuurid:

II. Õpitulemuste hindamine:


6.6. Murud ja teed.

Õppe sisu

I. Tegevused aine omandamiseks:

Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust.

II. Õpitulemuste hindamine:

Praktiliste tööde tegemise oskus:


6.7. Taimeseade

Õppe sisu

I . Tegevused aine omandamiseks

Praktiline töö õpikeskkonnas 100 % tundide mahust:

II. Õpitulemuste hindamine:
LISA 3

KÖÖGIVILJANDUSE PRAKTILISTE TÖÖDE NIMEKIRI


1. Kapsad

1.1 Kasvukoha ettevalmistamine:

1.2 Seemnete külv

1.3 Istikute istutamine kasvukohale(õige istutustehnoloogia)

1.4 Kastmine

1.5 Kasvuaegsed hooldustööd


2. Juurköögiviljad

2.1 Kasvukoha ettevalmistamine:

2.2 Seemnete külv( erinevad külviajad)

2.3 Istikute istutamine kasvukohale( õige istutustehnoloogia)

2.4 Kastmine

2.5 Kasvuaegsed hooldustööd


3. Viliköögiviljad

3.1 Kasvukoha ettevalmistamine:

3.2 Seemnete külv ( erinevad külviajad)

3.3 Istikute istutamine kasvukohale

3.4 Kastmine

3.5 Katteloori panek taimedele

3.6 Kasvuaegsed hooldustööd


4. Sibulad ja laugud

4.1 Kasvukoha ettevalmistamine

4.2 Seemnete külv

4.3 Istikute istutamine kasvukohale

4.4 Kastmine

4.5 Kasvuaegsed hooldustööd


5. Kaunköögviljad

5.1 Kasvukoha ettevalmistamine

5.2 Seemnete külv

5.3 Katteloori panek

5.4 Kasvuaegsed hooldustööd


6.Lehtköögiviljad ja maitsetaimed

6.1 Kasvukoha ettevalmistamine

6.2 Seemnete külv kasvukohale

6.3 Istikute istutamine kasvukohale

6.4 Katteloori panek

6.5 Kasvuaegsed hooldustööd


7. Mitmeaastased köögiviljad

7.1 Kasvukoha ettevalmistamine

7.2 Vegetatiivne paljundamine

7.3 Istikute ettekasvatamine

7.4 Istutamine kasvukohale ( suvine, kevadine)

7.5 Kasvuaegne hooldamine


8. Avamaaköögiviljade mahepõllumajanduslik kasvatamine:

8.1 kasvuaegne hooldamine:


9. Köögiviljade kasvatamine katmikalal

9.1 Kurgi, tomati, paprika, baklaşaani viljelemine:


10. Peenkultuuride kasvatamine( salat, redis, maitsetaimed jne.):


11. Taimede ettekasvatamine:


12. Ajatamine