Kursuse info

Räpina Aianduskooli kursus Veebirakendused ja programmid loodushariduses

Õppekava: Keskkonnakaitse
Moodul: Loodusharidus, 13 EKAP

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime loodushariduslike õppeprogrammide ettevalmistamise ja korraldamisega, lähtudes haridusmetoodikast, teenindab kliente lähtuvalt teeninduse heast tavast.

Mooduli õpiväljundid

Õpilane

1. kasutab iseseisvalt erinevaid meetodeid loodushariduslike õppeprogrammide läbiviimiseks
2. valib tegevuskoha, õpib tundma valitud koha taime- ja loomaliike ning pinnavorme
3. ennetab loodusharidusliku programmiga seotud riske ning tuleb iseseisvalt toime ohuolukordades
4. planeerib ja viib läbi loodusharidusliku õppeprogrammi, kasutades oma kogemusi ja teadmisi loodusest
5. viib läbi loodusharidusliku õppeprogrammi kliendikesksest teenindusest lähtudes
6. korraldab tagasisideküsitluse ja analüüsib loodusharidusliku õppeprogrammi tulemuslikkust

Kursuse maht päevaõppele (KK17-52-K)

2. kursus sügis 2. kursus kevad 3. kursus
maht (EKAP/ tund) 1 EKAP/ 26 tundi 1,5 EKAP/39 tundi 0,5 EKAP/ 13 tundi
auditoorne töö 8 tundi 10 tundi 6 tundi
e-õpe 14 tundi 23 tundi 5 tundi
iseseisev töö 4 tundi 6 tundi 2 tundi

Kursuse maht päevaõppele (KK19-52-K)

õppeaasta

1.kursus

2. kursus
semester sügis kevad sügis kevad 
maht (EKAP/ tund) 0,5 EKAP/ 13 tundi 0,5 EKAP/13 tundi 0,5 EKAP/ 13 tundi 0,5 EKAP/13 tundi
auditoorne töö 4 tundi 6 tundi 6 tundi 2 tundi
e-õpe 7 tundi 5 tundi 5 tundi 9 tundi
iseseisev töö 2 tundi 2 tundi 2 tundi 2 tundi

Kursuse maht sessioonõppele (KK17-52-M)

2. kursus 3. kursus
maht (EKAP/ tund) 2 EKAP/ 54 tundi 1 EKAP/ 26 tundi
auditoorne töö 3 tundi 2 +7 tundi
e-õpe 20 tundi 10 tundi
iseseisev töö 31 tundi 7 tundi

Kursuse maht sessioonõppele (KK18-52-M)

2. kursus 3. kursus
maht (EKAP/ tund) 2 EKAP/ 54 tundi 1 EKAP/ 26 tundi
auditoorne töö 4 tundi 2 +6 tundi
e-õpe 20 tundi 10 tundi
iseseisev töö 30 tundi 8 tundi

Kursuse maht sessioonõppele (KK19-52-M)

1. kursus 2. kursus
maht (EKAP/ tund) 1 EKAP/ 26 tundi 1 EKAP/ 26 tundi
auditoorne töö 4 tundi 2 +6 tundi
e-õpe 11 tundi 11 tundi
iseseisev töö 11 tundi 5 tundi

Nõuded kursuse alustamiseks

Läbitud moodul Eesti loodus

Läbitavad teemad

1. Loodushariduslikud veebikeskkonnad ja nutirakendused
2. Autorikaitse ja CC litsentsid
3. Aktiivõpet ja koostööd soodustavad vahendid
* QR-kood
* ideekaart, mõistekaart
* tööleht
* pusle
* veebitahvel
* test, küsimustik
* mäng
4. Esitlusvahendid
* esitlus
* poster, plakat, flaier
* fotokollaaž
* veebileht, koduleht
5. Tagasisideküsitluse loomise vahendid

Iseseisev töö (Moodul Loodusharidus)

Loodusharidusliku õppeprogrammi planeerimine, koostamine ja veebis tervikliku kodulehena avaldamine.

Hindamine

Mitteeristav (a/ma). Täpsemad nõuded leiad ülesannete juurest.
Kokkuvõttev hinne kujuneb kui õpilane on sooritanud kõik nõutud ülesanded, sh iseseisev töö vähemalt lävendi tasemel.

Esitlus

Inimesed

Kursuse õpetaja: Katrin Uurman

e-post: katrin.uurman@aianduskool.ee

Veebirakendusi ja programme õpivad

KK18-52-M, KK19-52-K, KK19-52-M, KK20-52-K ja KK20-52-M kursuste õpilased.

Õppematerjalid

Teemad

1. Aktiivõpet ja koostööd soodustavad vahendid
* veebitahvel
* QR-kood
* tööleht
* ideekaart, mõistekaart
* pusle
* test, küsimustik (ka tagasiside loomise vahendid)
meeskonna loomine
* ajatelg
* mäng
2. Esitlusvahendid
* slaidiesitlus
* poster, plakat, flaier
* fotokollaaž
* veebileht, koduleht
3. Autoriõigus ja CC litsentsid
4. Loodushariduslikud veebikeskkonnad

Ülesanded

Ülesandeid ja tähtaegu vaata TAHVLIst või veebiklassist